OLUKU MUKAVVA TESTLERİ

Oluklu Mukavva Kalınlık Tayini

TS 1119-5.2.2

Oluklu Mukavva Oluk Sayısı Tayini ve Boyut Muayenesi

TS 1119-5.2.2-5.2.3

Oluklu Mukavva Su Emme Miktarı Tayini (Cobb deneyi)

TS EN ISO 535 / TS 1119-2.3.3

Oluklu Mukavva Gramaj Tayini

TS 1119-2.3.1

Oluklu Mukavva Kenar Ezilme Direnci

TS 1119-5.3.3/(TS EN ISO 3037)

Oluklu Mukavva Patlama Dayanımı

TS 1119-5.3.1(TS EN ISO 2759)

Oluklu Mukavva Delinme Direnci

TS 1119-5.3.2/(TS 6719)

Translate »